Shangri-la Sceneries

meili snow mountain

Snow White Old Town
Prayer wheel at night.
Napa Lake
Haba Snow Mountain
Napa Lake
Songzanlin Monastery
Napa Lake