Shangri-la Sceneries

meili snow mountain

Songzanlin Monastery
Prayer wheel at night.
Snow White Old Town
Napa Lake
Napa Lake
Napa Lake
Haba Snow Mountain