Shangri-la Sceneries

meili snow mountain

Napa Lake
Prayer wheel at night.
Snow White Old Town
Haba Snow Mountain
Napa Lake
Songzanlin Monastery
Napa Lake